• In data de 18.08.2022, Asociatia Chinologica Napoca nu are program cu publicul. ~
  • ~ Cititi noul Regulament al Expozitiilor canine ACHR actualizat - detalii in pagina Informatii Utile ~

Statutul ACH Napoca

În    conformitate cu prevederile statutare, în urma şedinţei Adunǎrii Generale a Membrilor din data de 28.12.2010, s-a hotǎrât actualizarea şi completarea Statutului Asociaţiei Chinologice Napoca, cu respectarea prevederilor Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobatǎ prin Legea 246/2005 cu completǎrile şi modificǎrile ulterioare, dupǎ cum urmeazǎ:
 


 
                                                                                          S T A T U T U L
                                                                     ASOCIAŢIEI CHINOLOGICE NAPOCATITLUL  I - GENERALITǍŢI
Art. 1. Asociaţia Chinologicǎ Napoca, menţionatǎ în continuare ca A.Ch.Napoca, este o asociaţie independentǎ, nonguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, cu caracter ştiinţific, sportiv şi educativ, ce îşi desfǎşoarǎ activitatea cu respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în vigoare şi în baza prezentului Statut.
Art. 2. A.Ch.Napoca este afiliatǎ Asociaţiei Chinologice Române (A.Ch.R.) cu sediul în Bucureşti, Bdul. Dinicu Golescu nr. 37, sc. C, ap. 70, sect.
1., a cǎrei regulamente, dispoziţii sau alte documente cu valoare de normǎ se angajeazǎ a le respecta.  
Art. 3. În activitatea sa A.Ch.Napoca, nu face nici un fel de discriminări vizând rasa, religia, naţionalitatea, sexul sau vederile politice ale mebrilor sǎi, pǎstrându-şi un caracter profesional, de specialitate chinologicǎ.
Art. 4.
Sediul central al A.Ch.Napoca este în Cluj-Napoca, pe str. Brassai nr. 16, jud. Cluj, putând înfiinţa birouri de reprezentare, puncte de informare sau de lucru, în baza Deciziei Consiliului Director.
Art. 5. A.Ch.Napoca fiinţează pe o durată nedeterminată.


TITLUL
II - SCOPUL şi OBIECTIVELE
Art. 6. (1) Scopul principal al A.Ch.Napoca constǎ în urmărirea şi coordonarea din punct de vedere organizatoric a evolutiei raselor canine recunoscute de Federaţia Chinologicǎ Internaţionalǎ (F.C.I.), omologate sau în curs de omologare în aşa fel încât sǎ se asigure perpetuarea raselor, îmbunǎtǎţirea bagajului genetic al acestora şi conservarea aptitudinilor specifice, în conformitate cu normele A.Ch.R. şi F.C.I.
(2) A.Ch.Napoca rǎmâne dedicatǎ, se implicǎ şi sprijinǎ activ orice demers ce urmǎreşte buna stare şi vieţuire a exemplarelor canine, indiferent de gradul de puritate al rasei.

Art.7.  Obiectul de activitate al A.Ch.Napoca constǎ în:
a)    organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activitǎţii chinologice a membrilor sǎi;
b)    difuzarea şi publicarea standardelor oficiale ale raselor, omologate sau în curs de omologare de cǎtre F.C.I.;
c)    organizarea prezentǎrilor, expoziţiilor şi concursurilor canine de frumuseţe sau aptitudini, prin intermediul unor manifestǎri de tipul: examenelor de lucru, expoziţiilor de frumuseţe, demonstraţiilor de dresaj sau a evenimentelor chinologice de orice fel;
d)    se asigurǎ de corectitudinea datelor înscrise în Declaraţiile de montă şi fătare pentru Cartea de Origine Românǎ (C.O.R.);
e)    iniţierea, facilitarea, întreţinerea şi intermedierea relaţiilor dintre membri, oferind asistenţǎ şi consiliere de specialitate, în mǎsura posibilitǎţilor, în vederea creşterii şi întreţinerii câinilor, încurajând schimbul de opinii şi de experienţǎ;
f)    activitǎţi de popularizare a raselor canine;
g)    activitǎţi de educare, conştientizare şi informare a membrilor sǎi, dar şi a populaţiei, cu accent pe formarea tinerei generaţii, în direcţia cunoaşterii, justei aprecieri, responsabilitǎţii, înţelegerii, unei mai bune toleranţe şi a ataşamentului faţǎ de exemplarele canine;
h)    implicarea activǎ în creşterea toleranţei şi a încurajǎrii acceptanţei instituţiilor faţǎ de exemplarele canine;
i)    stabilirea de relaţii de colaborare cu alte asociaţii sau cluburi cu profil chinologic şi nu numai;
j)    implicarea în atragerea de fonduri destinate bunei desfǎşurǎri a activitǎţilor chinologice;
k)    publicarea şi difuzarea de materiale de promovare, conştientizare şi educare pe teme de chinologie;
l)    participarea la luarea deciziilor pe plan naţional şi local cu relevanţǎ pentru domeniul chinologic în special, a protecţiei animalelor în general;
m)    stimularea activitǎţii membrilor prin atribuirea de premii, recompense sau titluri onorifice;
n)    alte activitǎţi care nu contravin scopului A.Ch.Napoca precum şi prevederilor statutare ale A.Ch.R şi FCI, precum şi legislaţiei în vigoare.


TITLUL
III  - MEMBRII ASOCIAŢIEI.
Art. 8. Calitatea de Membru Asociat al A.Ch.Napoca poate fi dobânditǎ de orice persoanǎ fizicǎ sau juridicǎ, românǎ care aderǎ la A.Ch.Napoca, îi recunoaşte şi se angajeazǎ sǎ-i respecte prevederile statutare şi îşi îndeplineşte întocmai şi la timp obligaţiile asumate. Calitatea de membru asociat poate fi dobânditǎ doar de persoanele cu cetǎţenie românǎ, cu vârsta majoratului împlinitǎ (peste 18 ani împliniţi). Persoanele cu cetǎţenie strǎinǎ, vor anexa un certificat de rezidenţǎ românǎ, iar în cazul cǎ aceştia deţin o canisǎ, aceasta va trebui transferatǎ în România, în condiţiile de respectare ale regulamentelor F.C.I. şi A.Ch.R.
Art. 9. Persoanele care au suferit sancţiuni ce au condus la excluderea sau suspendarea din partea oricǎror structuri membre A.Ch.R., A.Ch.R. sau F.C.I., precum şi persoanele ce au suferit condamnǎri definitive sau se aflǎ în urmǎrire penalǎ pe delicte derivate din legislaţia de protecţie a animalelor, nu pot deveni Membrii Asociaţi ai A.Ch.Napoca, exceptie facand persoanele care au obtinut dispensa speciala din partea Consiliului Director al ACh Napoca
Art. 10. (1) Calitatea de Membru Asociat se dobândeşte printr-o cerere de aderare ce va fi validatǎ de Preşedintele A.Ch.Napoca, sau prin delegare de un membru desemnat al Comitetului Director.
(2) Calitatea de Membru Fondator al A.Ch.Napoca se pǎstreazǎ întocmai.
Art. 11. A.Ch.Napoca se compune din urmǎtoarele categorii de membrii:
a) Membrii Fondatori – sunt cei care au decis constituirea A.Ch.Napoca şi şi-au asumat astfel paternitatea iniţiativei, contribuind moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social şi de notorietate;
b) Membrii  Asociaţi – sunt acele persoane fizice sau juridice care consimt sǎ se asocieze ulterior fondǎrii A.Ch.Napoca contribuind moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei şi care, prin activitatea lor, sprijinǎ asociaţia în realizarea obiectivelor statutare ale acesteia, îndeplinesc condiţiile prevǎzute statutar îşi respectǎ obligaţiile asumate ca urmare a aderǎrii la A.Ch.Napoca,  beneficiind de toate drepturile prevazute prin prezentul Statut;
c) Membrii de Onoare –  sunt persoane fizice sau/şi persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijinǎ în mod constant şi substanţial demersurile asumate de A.Ch.Napoca şi se implicǎ activ în atingerea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea scopurilor;
d) Membrii Simpatizanti – sunt acele persoane fizice sau juridice care adera la scopul asociaţiei şi acordǎ sprijin regulat, material şi moral în vederea realizǎrii scopurilor acesteia.
e) Membrii Susţinǎtori - sunt acele persoane fizice sau juridice care înţeleg sǎ sprijine punctual, material, logistic sau funcţional A.Ch.Napoca în atingerea unor obiective specifice;
În continuare, Membrii Fondatori, Membrii Asociaţi, Membrii de Onoare şi Membrii Simpatizanţi, vor fi numiţi Membri Activi (MA).

Art. 12. Contribuţiile membrilor A.Ch.Napoca la realizarea scopului şi obiectivelor acesteia constau în sprijin financiar, material, moral şi activitati voluntare în cadrul programelor, acţiunilor şi proiectelor  iniţiate de aceasta.

Art. 13. Membrii Asociaţi
(1) Pentru a fi membru asociat, o persoanǎ fizicǎ sau juridicǎ  pe lângǎ prevederile menţionate la art. 8, trebuie sa întruneascǎ cumulativ, urmǎtoarele condiţii:
a) sǎ aibǎ în proprietate  cel puţin un exemplar canin;
b) sǎ aibǎ capacitate psihicǎ de exerciţiu deplinǎ;
(2) Calitatea de Membru Asociat se dobândeşte în condiţiile art.10 alin.1 prin completarea formularului tipizat dedicat

Art. 14. Membrii de Onoare
(1) Dobândirea statutului de Membru de Onoare, o poate cǎpǎta acel Membru Asociat sau Fondator ce va întruni urmǎtoarele condiţii:
a) sǎ deţinǎ o activitate neîntreruptǎ, constantǎ  şi activǎ în cadrul A.Ch.Napoca o perioadǎ de cel puţin 10 ani;
b) prin acţiunile asumate sǎ fi participat în mod substanţial la realizarea obiectivelor A.Ch.Napoca;
c) sǎ se fi remarcat în mod deosebit în activitatea chinologicǎ;
(2) Titlul de Membru de Onoare, se dobândeşte în baza unei propuneri însoţitǎ de o justificare conformǎ, venitǎ din partea unui MA, ce va fi validatǎ de unanimitatea Consiliului Director, existând în prealabil acceptul scris din partea membrului propus. Orice abţinere sau vot negativ din partea unui membru al Consiliului Director se va justifica în mod obligatoriu obiectiv, fiind luate în considerare doar aspecte ce contravin prevederilor statutare.
(3) Dupǎ validarea propunerii de cǎtre Consiliul Director, în cazul în care existǎ mai multe propuneri, se va trece la votul de desemnare în cadrul Adunǎrii Generale a Membrilor. Membrul propus ce a întrunit numǎrul cel mai mare de voturi, va dobândi statutul de Membru de Onoare. În cazul în care existǎ o singurǎ propunere validatǎ, dobândirea statutului de Membru de Onoare se va face direct, în urma validǎrii de cǎtre Consiliul Director, fǎrǎ a mai fi nevoie de consultarea Adunǎrii Generale a Membrilor.
(4) Propunerile pentru Membrii de Onoare se vor face anual, cu minimum 30 de zile înaintea Adunǎrii Generale.

Art. 15. Membrii Simpatizanţi
(1) Membrii Simpatizanţi sunt acele persoane (inclusiv minori), ce consimt a se implica în activitǎţile A.Ch.Napoca, fǎrǎ însǎ a deţine în mod obliogatoriu un câine.
(2) Membrii Simpatizanţi vor beneficia de o reducere de 50% din cuantumul taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale.
(3) Membrii Simpatizanţi nu beneficiazǎ de serviciile tehnice de specialitate ale A.Ch.Napoca.
(4) Pentru a fi Membru Simpatizant o persoană fizică  sau juridicǎ trebuie sǎ aibǎ  capacitate psihicǎ de exerciţiu deplinǎ sau sǎ existe acordul persoanelor în drept sǎ încheie acte în numele minorului ori sǎ i le incuvinţeze. Calitatea de Membru Simpatizant se dobândeşte prin completarea formularului tipizat dedicat.

Art. 16. Membrii Susţinǎtori
(1) Calitatea de Membru Susţinǎtor este dobânditǎ din oficiu de orice persoanǎ fizicǎ sau juridicǎ, pentru anul în curs, la propunerea unui membru al Consiliului Director, fiind validatǎ de majoritatea membrilor Consiliului Director. Orice abţinere sau vot negativ din partea unui membru al Consiliului Director se va justifica în mod obligatoriu obiectiv, fiind luate în considerare doar aspecte ce contravin prevederilor statutare.

Art.17. Drepturile membrilor
(1) Membrii au urmatoarele drepturi:
a.    sǎ participe în condiţiile specifice impuse la programele derulate de A.Ch.Napoca: expoziţii, conferinţe, seminarii, cursuri de dresaj sau training, examene de lucru, etc.;
b.    sǎ fie aleşi şi sǎ aibǎ dreptul de a alege organele de conducere, coordonare şi control ai Asociaţiei;
c.    sǎ îşi exprime prin vot opţiunea faţǎ de proiectele de hotǎrâri ale Adunarii Generale;
d.    sǎ fie informaţi despre orice activitate sau acţiune a A.Ch.Napoca;
e.    sǎ fie sprijiniţi, consiliati şi îndrumaţi în activitatea chinologică;
f.    dreptul de a beneficia de serviciile A.Ch.Napoca;
g.    dreptul sǎ aibǎ acces la bazele de date ale A.Ch.Napoca şi sǎ consulte Raportul anual şi alte documentaţii elaborate;
h.    dreptul de a face propuneri privind activitatea A.Ch.Napoca;
i.    dreptul de a folosi bunuri din baza materială a A.Ch.Napoca, achiziţionate din fondurile provenite din donaţiile sau cotizaţiile membrilor, cu condiţia să fi fost Membru Asociat pe o perioadǎ de cel puţin 5 ani consecutiv, în mǎsura posibilitǎţilor;
j.    sǎ primeascǎ în cel mai scurt timp cu putinţǎ informaţiile de ordin tehnic solicitate; solicitarea de informaţii se face în scris, prin adresǎ înregistratǎ la sediul A.Ch.Napoca;
k.    membrii beneficiazǎ de toate celelalte drepturi prevăzute de statut şi reglementǎri interne;
l.    sǎ se retragǎ liber din A.Ch.Napoca
(2) Membrii Susţinǎtori şi Membrii Simpatizanti nu se bucura de drepturile prevǎzute la alin. a., b, c şi f.

Art.18. Obligaţiile membrilor
Membrii au urmatoarele obligaţii:
a)    sǎ cunoasca si sǎ se conformeze prevederilor Statutului A.Ch.Napoca, a Regulamentelor  elaborate, a Hotǎrârilor Adunǎrii Generale şi ale Consiliului Director, precum si Statutului si regulamentelor A.Ch.R
b)    să achite cotizatia anuala conform hotărârii Consiliului Director; de excepţie de la plata cotizaţiei anuale beneficiazǎ Membrii de Onoare şi Membrii Susţinǎtori;
c)    sǎ participe la gospodarirea şi întreţinerea spaţiilor şi terenurilor amenajate pentru antrenamentul şi dresajul câinilor;
d)    sǎ nu folosească activitatea chinologica  pe care o desfasoara in cadrul A.Ch.Napoca si în afara ei, împotriva intereselor legitime ale chinologiei, a prevederilor Statutului sau împotriva celor personale ale altor membrii;
e)    să nu prezinte acte sau date false privind activitatea sa în domeniul chinologiei;
f)    să nu facă acte cu caracter speculativ pe seama câinilor, să fie corect şi sportiv în toată activitatea legată de calitatea de membru al A.Ch.Napoca;
g)    să semnaleze A.Ch.Napoca eventualele cazuri de boala care ar putea provoca epizotii sau orice alte cazuri care ar conduce la dereglarea activitaţii chinologice;
h)    să impiedice cu fermitate atitudinile negative ale membrilor A.Ch.Napoca care nu respecta normele de comportare civilizată, precum şi orice alte abateri de la disciplină chinologică, sesizând Consiliul Director al A.Ch.Napoca;
i)    Este încurajat să comunice catre A.Ch.Napoca rezultatele obtinute ca urmare a participării la expoziţii, concursuri de lucru, arbitraje etc, in vederea completării la zi a fiselor si cartotecilor câinelui, pentru asigurarea evidenţei la nivelul A.Ch.Napoca;
j)    să nu aducă prejudicii materiale sau morale A.Ch.Napoca, prin manifestări scrise sau verbale sau de orice naturǎ;
k)    să respecte regulile de bună conduita în relaţiile pozitive dintre membri;
l)    sǎ se implice activ în acţiunile îndreptate spre atinerea scopurilor şi obiectivelor A.Ch.Napoca.
m)    sǎ contribuie la dezvoltarea bazelor de date ale A.Ch.Napoca
n)    sǎ notifice A.Ch.Napoca asupra modificǎrilor survenite privind domiciliul stabil şi asupra câinilor deţinuţi, în termen de 30 de zile;

Art. 19 - Pierderea calitaţii de membru
(1) Calitatea de membru se pierde:
a)    unilateral din partea membrilor la cererea acestora;
b)    unilateral din partea A.Ch.Napoca prin excludere, în baza unei fundamentǎri derivate din nerespectarea unor prevederi statutare, în condiţiile prezentului statut;
c)    deces sau pierderea personalitatii juridice;
d)    prin depǎşirea termenului de platǎ a cotizaţiei anuale cu 30 de zile; decizia de excludere poate fi reconsideratǎ în baza unei motivǎri justificative înaintate Consiliului Director.
(2) Pierderea calitǎţii de membru se dispune prin hotărârea Comisiei de Eticǎ, ca sancţiune pentru abaterile disciplinare grave săvârşite de un membru, în baza unei motivǎri scrise, urmând a fi validatǎ de Consiliul Director, ce va emite o decizie în acest sens.

Art. 20 - Abateri disciplinare. Sancţiuni
(1) Abaterile disciplinare se stabilesc în condiţiile art. 35 şi a Regulamentelor Comisiei de Eticǎ; deciziile şi hotǎrârile luate în vederea sancţionǎrii unor membrii, vor fi aduse la cunoştinţa Consiliului Director al A.Ch.Napoca, spre validare; deciziile şi hotǎrârile validate se transmit A.Ch.R. spre cunoştinţǎ - prin adresǎ oficialǎ, membrilor A.Ch.Napoca - prin afişare la sediul A.Ch.Napoca, pe pagina de Internet sau orice alte publicaţii, cǎtre membrii în cauzǎ prin adresǎ scrisǎ.
Constituie abateri disciplinare:
a)    încălcarea prevederilor Statutului, Regulamentului de aplicare, a Hotararilor Adunarii Generale si ale Consiliului Director;
b)    denigrarea activitaţii A.Ch.Napoca;
c)    întreprinderea unor acţiuni ce aduc atingere de orice natura A.Ch.Napoca;
d)    în cazul persoanelor care fac parte din conducerea A.Ch.Napoca, absenţa nejustificatǎ, sistematica la activitatea structurii de conducere in care a fost ales sau impiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta să-şi desfasoare în mod eficient activitatea; prin absenţǎ sistematicǎ se înţelege o neparticipate în proporţie de peste 40% din acţiunile cu caracter obligatoriu de pe parcursul unui an calendaristic.
e)    falsificarea actelor de origine sau folosirea unor falsuri cu bunaştiinta, sau a oricǎror alte date incorecte privind activitatea chinologică;
f)    deţinerea abuzivǎ de câini care nu îi aparţin şi neanuntarea despre aceasta în termen de 15 zile către A.Ch. Napoca;
g)    deţinerea câinilor în condiţii improprii, abuzarea, maltratarea sau orice alte rele tratamente aplicate acestora; abuzurile de acest gen vor fi documentate, A.Ch.Napoca prin reprezentanţii sǎi, având obligaţia ca în termenul cel mai scurt cu putinţǎ sǎ aducǎ faptele în cauzǎ autoritǎţilor responsabile pentru continuarea unor eventuale mǎsuri legale;
h)    întocmirea de documente chinologice de către membrii A.Ch.Napoca care nu au calitatea conform statuatǎ; documentele întocmite in aceste conditii sunt nule de drept;
(2) Sancţiunile ce pot fi aplicate membrilor A.Ch.Napoca de cǎtre Consiliul Director sunt: avertismentul, suspendarea unor servicii cǎtre membrii A.Ch.Napoca pe o perioadǎ determinatǎ (1 lunǎ, 6 luni, 1 an, ş.a.m.d.) sau definitivǎ; de asemenea se poate aplica suspendarea calitǎţii de Membru Asociat al A.Ch.Napoca pentru o anumitǎ perioadǎ, excluderea din A.Ch. Napoca, sau excluderea temporarǎ de la participarea unor activitǎţi sau acţiuni.
(3) În cazul în care un membru al Consiliului Director absentează nejustificat la 3 intruniri consecutive, sau are o activitate nemulţumitoare, Preşedintele poate propune suspendarea acestuia din funcţie. Propunerea, însoţită de justificarea scrisă, va fi validată prin votul majorităţii simple a Consiliului Director. Decizia va fi adusă la cunoştinţa  membrului în cauză prin scrisoare recomandată, respectiv membrilor A.Ch.Napoca prin afişare în cadrul sediului şi pe pagina de Internet, respectiv A.Ch.R. spre cunoştinţǎ.
Completarea structurii Consiliului Director se va realiza în cadrul Adunării Generale, conform procedurilor stabilite prin art. 29.


TITLUL
IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 21 - Organele de conducere
Organele de conducere  ale A.Ch.Napoca sunt reprezentate de:
a.    Adunarea Generala;
b.    Consiliul Director;
Din Conducerea A.Ch.Napoca fac parte şi Comisia de Cenzori, Comisia de Eticǎ, respectiv orice alte structuri înfiinţate cu scopul asigurǎrii bunei activitǎţi.

Art. 22 - Organul de control pe linie contabil-financiarǎ este reprezentat Comisia de Cenzori.

Art. 23 - Organul de analizǎ a activitǎţii tehnice, morale şi administrative este reprezentatǎ prin Comisia de Eticǎ.

Cap. I - Adunarea Generalǎ

Art. 24 - Componentă şi intrunire
(1) Adunarea Generală este constituită din MA ai A.Ch.Napoca, cu o vechime de cel putin 6 luni de zile, care au achitata cotizaţia la zi în momentul convocării şi nu au nici un fel de debite restante cǎtre aceasta.
(2) Sedinţele Adunării Generale sunt ordinare şi extraordinare.
(3) Adunarea Generală Ordinară se întruneste o data pe an.
(4) Adunarea Generală Extraordinară se intruneşte ori de cate ori este necesar.

Art. 25 - Convocare, ordine de zi, vot
(1) Adunarea Generală este convocată de Consiliul  Director sau la cererea a 2/3 din membrii asociaţi ai A.Ch.Napoca, ce îndeplinesc condiţiile prevǎzute de art. 24 alin.1. Adunarea Generala va fi convocata in termen de treizeci de zile in cazul ramanerii in Consiliul Director a mai putin de 3 membri.  În cazul convocării unei sedinţe extraordinare ordinea de zi trebuie să conţina problemele mentionate de solicitanţi, lăsând posibilitatea completării acesteia de catre Adunarea Generală.
(2) Convocarea se face cu cel putin 15 de zile înainte de data fixată prin afişare la sediul Asociatiei şi pe site-ul acesteia,  fax sau postă electronică. Convocarea va conţine data, ora, locul  adunării generale şi proiectul ordinii de zi.
(3) Participarea unor invitaţi este aprobatǎ de Adunarea Generalǎ prin votul majoritǎţii (50%+1). Invitaţii nu au drept de vot în cadrul Adunǎrii Generale.
(4) La Adunarea Generală poate asista si un delegat A.Ch.R, fara drept de vot. El va fi convocat cu cel puţin 15 zile înainte de data sedinţei.
(5) Votul se exercitǎ în mod direct, nemijlocit, personal. Fiecare membru prezent în cadrul Adunǎrii Generale are dreptul la un vot în condiţiile art. 17 alin.2.

Art. 26 - Sedinta Adunării Generale
(1) Adunarea Generală este condusă de Preşedinte, iar în lipsa acestuia de un alt Membru din Consiliul Director, delegat de Preşedinte în acest sens.
(2) Secretarul Adunării Generale este Secretarul A.Ch.NApoca, iar în absenţa acestuia, un membru al Adunarii Generale ales de catre aceasta.
(3) Secretarul va întocmi un proces-verbal al fiecarei sedinte a Adunării Generale in care se vor consemna lista de prezenta şi discuţiile pe marginea ordinii de zi. Procesul verbal va fi semnat de Preşedinte, secretar şi cel puţin 3 membrii paticipanţi la Adunarea Generalǎ.

(4) Deciziile Adunării Generale vor fi consemnate intr-o Hotărâre/set de Hotǎrâri ce va/vor fi semnată(e) de Preşedinte, fiind astfel validate.
(5) Hotărârile Adunarii Generale se iau cu majoritatea simpla a membrilor cu drept de vot, cu exceptia celor care au ca obiect modificarea statutului sau dizolvarea; pentru aceste hotărâri de majoră importantă este necesar votul a 3/4 din membrii prezenţi.
(6) Hotǎrârile Adunarii Generale, validate de Preşedinte, vor fi publicate pe site-ul A.Ch.Napoca.

Art. 27 - Competentele Adunării Generale
Atribuţiile Adunării Generale sunt urmatoarele:
a)    alege si revocă membrii Consiliului Director;
b)    alege si revocă Comisia de Cenzori;
c)    alege si revocă Comisia de Eticǎ
d)    desemneazǎ Comisia de numǎrare a voturilor, compusǎ din 3 persoane, dintre membrii activi prezenţi;
e)    aprobă sau respinge raportul Consiliului Director asupra gestiunii A.Ch.Napoca şi raportul Comisiei de Cenzori;
f)    votează bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilantul contabil;
g)    hotărăşte demararea unor acţiuni legale împotriva membrilor care au adus prejudicii A.Ch.Napoca;
h)    hotărăşte înfinţarea de filiale sau sucursale;
i)    deliberează asupra tuturor problemelor ce privesc A.Ch.Napoca.
j)    modifică actul constitutiv şi statutul;
k)    hotărăşte dizolvarea şi lichidarea A.Ch.Napoca, precum şi stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.
l)    propune Regulamente ce vor completa prezentul Statut, ce vor fi adoptate cu majoritate simplǎ de voturi şi validate prin vot unanim de Consiliul Director;

Art. 28 - Cvorumul
Adunarea Generală este valabil constituită în prezenţa a cel puţin doua treimi din numarul membrilor convocaţi. În cazul în care nu se întruneste acest numar de membrii, Adunarea Generală se consideră legal constituită  în termen de 1 ora de la data şi ora înscrise în convocator, daca se face dovada că s-au respectat prevederile statutului în ceea ce priveste convocarea. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simpla a celor prezenţi.


Cap. II – Consiliul Director

Art. 29 - Alcǎtuire
(1) Consiliul Director este alcatuit din 5 Membri. Membrii Consiliului Director sunt propuşi în cadrul Adunării Generale, dintre Membrii Asociaţi, Membrii de Onoare sau Membrii Fondatori, fiind votaţi prin vot secret de catre Adunarea Generala.
(2) În componenţa Consiliului Director intrǎ Membrii aleşi în ordinea voturilor obţinute.
(3) Membrii Consiliului Director aleg dintre ei prin vot direct un Presedinte, un Vicepreşedinte Organizatoric şi un Vicepreşedinte Chinotehnist.
(4) Membrii Consiliului Director pot fi remuneraţi în condiţiile în care bugetul astfel dedicat reprezintǎ cel mult 10% din veniturile A.Ch.Napoca; Remunerarea se poate face în baza unor indemnizaţii de şedinţǎ, sau a unor retribuţii, în condiţiile legii;
(5) Cheltuielile angajate în numele şi interesul A.Ch.Napoca de către Membrii Consiliului Director pot fi decontate în baza delegaţiei conforme şi a documentelor justificative, însoţite de un Raport succint de activitate.
(6) Daca un loc in Consiliul Director devine vacant, prin demisie sau suspendare, in intervalul dintre 2 Adunari Generale anuale, Consiliul Director poate decide ocuparea lui. Cooptarea unei noi persoane va fi ratificata de adunarea generala urmatoare. Mandatul persoanei cooptate nu poate depasi mandatul persoanei inlocuite.

Art. 30 - Reuniunea şi deliberarile Consiliului Director
(1) Consiliul Director funcţionează ca organ deliberativ şi ia hotărâri cu majoritate simplă de voturi, în prezenţa a minim 3 din membrii săi. Fiecare Membru prezent are dreptul la un vot. Membrii absenţi nu pot delega exercitarea votului.
(2) Consiliul Director este convocat lunar în şedinta de lucru ordinară, sau în sedintă extraordinară ori de cate ori este necesar, la cererea Preşedintelui sau a minim 3 din numarul Membrilor Consiliului Director.
(3) Deliberarile Consiliului  sunt consemnate intr-un registru cu filele numerotate şi ştampilate în prealabil; la finalul fiecǎrei şedinţe, membrii Consiliului Director vor atesta corectitudinea celor consemnate prin semnǎturǎ.
(4) Durata mandatului unui membru al Consiliului este de 5 ani. Un membru al consiliului poate fi reales.
(5) Consiliul Director delibereazǎ asupra acţiunilor legate de buna funcţionare a A.Ch.Napoca, validând şi materializând propunerile, regulamentele sau orice alte demersuri pentru care identificǎ modalitǎţile de aplicare, cǎpǎtând astfel şi o funcţiune de asistare a activitǎţii executive a Preşedintelui;
(6) La şedinţele Consiliului Director pot participa în mod justificat invitaţi sau observatori, doar în condiţiile unei aprobǎri prealabile din partea a cel puţin jumǎtate-plus-unu din membrii prezenţi;
(7) Pentru a putea fi aleasă in Consiliu, o persoana trebuie sa fie cetatean roman, major si membru al A.Ch.Napoca de cel puţin 5 ani.  În Consiliul Director nu pot funcţiona simultan rude de gradul întâi (soţi, soţii, fraţi, surori, fii, fice, etc.)

Art. 31 -  Obligaţiile membrilor Consiliului Director
Pe lângǎ obligaţiile ce revin membrilor A.Ch.Napoca, Membrii Consiliului Director au urmǎtoarele obligaţii specifice:
a)    sǎ asigure buna funcţionare din toate punctele de vedere ale A.Ch.Napoca;
b)    sǎ se implice activ şi necondiţionat în acţiunile îndreptate spre atingerea scopurilor şi obiectivelor A.Ch.Napoca;
c)    sǎ aibǎ iniţiative în mǎsurǎ a asigura sursele financiare ale A.Ch.Napoca;
d)    sǎ respecte în mod exemplar documentele cu valoare de normǎ ale A.Ch.Napoca, A.Ch.R. şi ale F.C.I.
e)    sǎ reprezinte cu onoare A.Ch.Napoca în cadrul manifestǎrilor specifice;

Art. 32 - Atribuţiile Consiliului Director
(1) Consiliul are urmatoarele atributii :`
a)    prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociatiei;
b)    stabileşte expozitiile, competiţiile şi orice alte activitati specifice ce urmeaza a fi organizate de A.Ch.Napoca;
c)    încheie acte juridice în numele şi pe seama A.Ch.Napoca;
d)    aprobă organigrama şi politica de personal a A.Ch.Napoca,
e)    asigură administrarea bunurilor de orice natură ale A.Ch.Napoca;
f)    stabileste cotizatia, taxa de inscriere şi orice alte taxe sau tarife practicate în cadrul A.Ch.Napoca;
g)    acţionează în numele A.Ch.Napoca;
h)    mediază conflictele între membrii A.Ch.Napoca;
i)    validează şi aplică hotărârile şi deciziile Comisiei de Eticǎ în conformitate cu prevederile Statutului şi regulamentelor; validarea se va realiza cu votul majoritǎţii Membrilor Consiliului Director prezenţi în cadrul şedinţei respective.
j)    autorizează Preşedintele să dobândească, să înstraineze sau să închiriereze bunuri necesare funcţionării A.Ch.Napoca;
k)    Delegă parţial sau integral dreptul de semnătură şi reprezentare executivă Preşedintelui sau oricăror alţi membrii ai A.Ch.Napoca;
l)    hotărăşte schimbarea sediului;
m)    alte atribuţii prevazute de lege sau statut;
n)    validează şi aplică sancţiunile Comisiei de Cenzori;
o)    înfiinţează şi desfiinţează structuri tehnice specializate (departamente, comisii, grupuri de lucru) şi reglementează activitatea acestora
p)    ia decizia angajării de personal ce va asigura buna desfăşurare a activităţilor specifice şi va fixa cuantumul remuneraţiei;
q)    adoptă sau aprobă orice alte măsuri necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor statutului, hotărârilor Adunării Generale sau propriilor hotărâri
r)    poate elabora Regulamente ce vor completa şi detalia prevederile statutului;
(2) Alte detalii de funcţionare, sau competenţe ale Consiliului Director se stabilesc prin Regulamente specifice.

Art. 33 - Preşedintele si vicepreşedinţii
(1) Preşedintele si vicepreşedinţii aduc la indeplinire hotărârile Adunării Generale şi Consiliului Director, asigurând buna functionare a Asociatiei.
(2) Preşedintele are funcţie executivǎ dobânditǎ în baza prevederilor art. 32. lit.k, reprezentând A.Ch.Napoca în relaţiile cu terţii şi având drept de semnatură, atribuţii pe care le poate delega temporar prin mandat scris oricărui membru al A.Ch.Napoca; delegarea se poate realiza parţial sau în totalitate vizând atribuţii punctuale, cu titlu permanent sau temporar.
(3) Atribuţiile preşedintelui sunt:
a. convoacă şi conduce şedintele Consiliului Director;
b. conduce şi reprezintă de drept A.Ch.Napoca în baza art. 32.lit. k;
c. alte atribuţii stabilite prin statut şi regulamente specifice.
(4) În caz de suspendare, revocare, demisie sau orice situaţie de incapacitare suferită de Preşedinte, decanul de varsta al vicepresedintilor substituie temporar preşedintele şi convoacă în cel mult 30 de zile Consiliul Director pentru a alege un nou preşedinte. Suspendarea, revocarea sau restrângerea unor drepturi statutare sau delegate anterior Preşedintelui se poate face doar în baza unei justificǎri temeinice, ce transpune prevederi statutare, prin votul a minimum 3 membri ai Consiliului Director.

Art. 34 - Secretarul
(1) Secretarul(ii) A.Ch.Napoca ocupă funcţii de execuţie, putând fi remuneraţ(i) în funcţie de atribuţiile, sarcinile şi performanţele tehnico-profesionale.
(2) Secretarul asigură buna funcţionare a A.Ch.Napoca şi îndeplineşte toate sarcinile ce îi sunt delegate în baza prevederilor statutare, a regulamentelor conexe, a legislaţiei în vigoare, şi a fişei postului, în limitele competenţelor, posibilităţilor şi aptitudinilor profesionale.
(3) La sfârşitul fiecărui an prezintă un raport de activitate Consiliului Director.
Cheltuielile angajate în numele şi interesul A.Ch.Napoca de către Secretar pot fi decontate în baza delegaţiei conforme şi a documentelor justificative, însoţite de un Raport succint de activitate.

Art. 35 -  Comisia de Eticǎ
(1) Comisia de Eticǎ se compune din 3 membri alesi de Adunarea Generala pe o perioada de 5 ani şi are ca obiect rezolvarea acţiunilor disciplinare, morale şi administrative promovate împotriva membrilor A.Ch.Napoca.
(2) Nici o decizie de sancţionare a unui membru al A.Ch.Napoca nu va putea fi luatǎ dacǎ membrul în cauzǎ nu a fost în prealabil convocat fie în faţa Consiliului Director, fie în faţa Comisiei de Eticǎ pentru a îşi putea prezenta punctul de vedere şi eventuala apǎrare.
(3) In urma deliberǎrii Comisia de Eticǎ se poate pronunţa prin intermediul unei Hotǎrâri, asupra propunerii de sancţionare ce va fi adoptatǎ spre validare Consiliului Director; Hotǎrârea poate fi atacata în termen de 15 zile de la comunicare in fata Consiliului Director.
 (4) Funcţiile din cadrul Comisiei de Eticǎ sunt onorifice, neputând fi remunerate. Cheltuielile angajate în numele şi interesul A.Ch.Napoca de către Membrii Comisiei de Eticǎ pot fi decontate în baza delegaţiei conforme şi a documentelor justificative, însoţite de un Raport succint de activitate.
(5) Membrii Comisiei de Eticǎ  pot participa la şedinţele Consiliului Director, ca observatori, fǎrǎ drept de vot;
(6) Organizarea şi funcţionarea Comisiei de Eticǎ este prevazută prin Regulamentul propriu de funcţionare.

Art. 36 – Comisia de cenzori
(1) Comisia de Cenzori se  compune din 3 membri  cu pregătire de specialitate financiar-contabilă, alesi pe o perioada de 5 ani de catre Adunarea Generală, fǎrǎ obligativitatea de a fi Membrii Asociaţi ai A.Ch.Napoca.
(2) În realizarea competenţei sale comisia de cenzori:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociatiei;
b) întocmeste rapoarte şi le prezinta adunarii generale;
c)  membrii săi pot participa la sedintele consiliului director, ca observatori, fara drept de vot;
d) îndeplineste orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de adunarea generala. Organizarea şi funcţionarea Comisiei de Cenzori este prevăzută prin Regulamentul propriu de funcţionare.
(3) Activitatea membrilor Comisiei de cenzori poate fi remuneratǎ. Cheltuielile angajate în numele şi interesul A.Ch.Napoca de către Membrii Comisiei de Cenzori pot fi decontate în baza delegaţiei conforme şi a documentelor justificative, însoţite de un Raport succint de activitate.

Art. 37 - Toţi membrii organelor de conducere şi control ce detin documente cu privire la A.Ch.Napoca au obligatia de a le restitui la terminarea mandatului.TITLUL 
V - RESURSELE FINANCIARE ALE ASOCIAŢIEI

Art. 38 - Resursele financiare ale Asociatiei se compun din :
a.     taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor; cuantumul cotizaţiei este stabilit prin Hotărâre, anual, de către Consiliul Director
b.    dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
c.    dividendele societăţilor comerciale înfiinţate;
d.    venituri realizate din activităţi economice directe;
e.    donaţii, sponsorizări sau legate;
f.    resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
g.    accesarea unor instrumente financiare prin intermediul unor proiecte sau programe din fonduri ne-rambursabile
h.    taxe şi tarife rezultate din organizarea unor manifestǎri chinologice
i.    alte venituri prevăzute de lege.
Resursele financiare ale Asociaţiei pot fi folosite doar pentru activitatea specifică asociaţiei circumscrisă domeniului chinologic.

Art. 39 – Activitaţile economice
(1) A.Ch.Napoca poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.
(2) A.Ch.Napoca poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al acesteia, sau servest atingerii obiectivelor stabilite statutar.


art. 40 - Cotizaţia
(1) Membrii Fondatori şi Membrii Onorifici ai A.Ch.Napoca beneficiazǎ de scutirea plǎţii cotizaţiei anuale.
(2) Pe durata mandatului Membri Consiliului Director beneficiaza de scutirea platii cotizatiei anuale.

(3) Membrii Asociaţi şi Membrii Susţinǎtori au obligaţia de a achita o cotizaţie anualǎ, stabilitǎ conform art. 38. lit.a.
Calitatea de Membru Asociat este asiguratǎ pe o perioadǎ de un an calendaristic, de la achitarea cotizaţiei.
A.Ch.Napoca, prin grija Secretarului, va notifica membrii cotizanţi asupra termenului de expirare a cotizaţiei anuale cu 30 de zile înainte prin mijloace de comunicare verificabile (de exemplu prin afisare la sediul Asociatiei si pe site-ul acesteia, trimiteri poştale, fax sau posta electronica).


TITLUL
VI - DIZOLVARE SI LICHIDARE

Art. 41 -  Asociaţia se dizolva:
a) de drept, în condiţiile legii
b) prin hotărârea judecatoriei sau tribunalului, în conditiile legii
c) prin hotărârea Adunarii Generale

Art. 42 - În cazul dizolvării Asociaţiei prin hotărârea Adunării Generale,  în termen de 15 zile de la data sedinţei de dizolvare, procesul verbal în formă autentică, se depune la judecatoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Adunarea Generală va numi lichidatorii, care isi vor indeplini mandatul sub controlul cenzorului.
În cazul dizolvării, activul asociaţiei va fi transmis catre Asociatia Chinologica Romana
Asociatia  inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

TITLUL
VII – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 42 –Consiliul Director va elabora Regulamente ce vor completa prezentul Statut.

Art. 43 – Statutul a fost adoptat în condiţiile legii şi a prevederilor statutare anterioare la data de 19.03.2017.